热门标签

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay

时间:1个月前   阅读:5

telegram搜索技巧www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram搜索技巧包括telegram搜索技巧、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,telegram搜索技巧为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

(Tiếp theo kỳ trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Công cuộc đổi mới đất nước qua hơn 35 năm đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra cho đất nước thế, lực và sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Phước tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, qua đó cơ bản khắc phục những tồn tại, tạo thuận lợi cho đảng ủy các cấp lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉnh đốn, đổi mới phương thức cầm quyền, lãnh đạo của Đảng đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn, thách thức tác động không nhỏ đến quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đó là mặt trái của mở cửa, hội nhập kinh tế và kinh tế thị trường càng tác động mạnh hơn, phức tạp hơn vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tác động của mặt trái thời “mở cửa”

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng đã xuất hiện ở một bộ phận không nhỏ trong nhân dân, trong đó có cán bộ, đảng viên; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên, cán bộ ngày càng phức tạp hơn; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhất là tệ tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, ở một số nơi còn gia tăng, tinh vi hơn… ảnh hưởng đến uy tín, vị thế lãnh đạo của Đảng và sự tồn tại của chế độ. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, phá hoại sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi hơn. Mục tiêu quan trọng của chúng là phá hoại, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam biến chất, mất vị thế cầm quyền, mất vai trò lãnh đạo, không mang bản chất giai cấp công nhân, không còn là Đảng mác-xít chân chính; hòng làm cho công cuộc đổi mới của Việt Nam đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. Một mặt, chúng đẩy mạnh lợi dụng các vấn đề chống khủng bố, dân chủ, ma túy, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… Mặt khác, chúng tăng cường hỗ trợ cho các thế lực phản động, ô hợp, cơ hội chính trị để phá hoại Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Trước tình hình chung của cả nước và những diễn biến khách quan đã tác động, ảnh hưởng không ít tới tư duy xây dựng và tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Đó là tư duy chậm đổi mới, sức ỳ còn lớn; công tác chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền một số địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị một số mặt còn lúng túng, chưa quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội nhiều lĩnh vực chưa thật phù hợp, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Công tác triển khai và phối hợp giữa các ngành với các địa phương có nơi còn thiếu đồng bộ; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh dẫn tới việc đồng thuận, thống nhất giải quyết các vụ việc chưa đạt hiệu suất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá, chọn lọc, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn thiếu sót, công tác xử lý cán bộ sai phạm chưa thực sự nghiêm khắc, triệt để. Công tác quản lý cán bộ còn bất cập. Công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc cán bộ thực thi công vụ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa nghiêm.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là then chốt

Trước bối cảnh hiện nay, để Bình Phước không ngừng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và có nền quốc phòng - an ninh ổn định, Tỉnh ủy xác định cần xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, trí tuệ, toàn diện về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. Đặc biệt, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững trên cơ sở ổn định phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Đứng trước những thách thức đó, Tỉnh ủy Bình Phước đặt ra các mục tiêu lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị cụ thể như sau:

Phải coi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến vai trò lãnh đạo của toàn Đảng bộ và thành công của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay trước yêu cầu mới của cách mạng và sự chống phá của các thế lực thù địch, lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn liền với đổi mới quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường nhằm ngăn chặn các khuynh hướng, hạ thấp vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền của đảng bộ các cấp trong tỉnh giai đoạn hiện nay.

Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng phải được thể hiện ở việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với các tổ chức trong hệ thống chính trị, mà khâu mấu chốt nhất là đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp đến là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới cách ra nghị quyết; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bảo đảm vừa phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và người đứng đầu; khắc phục khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành kế hoạch, chương trình, mục tiêu của chính quyền các cấp trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật, trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhưng không làm thay chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Cảnh giác và khắc phục khuynh hướng tổ chức đảng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay cũng như khuynh hướng các cơ quan nhà nước thụ động, né tránh trách nhiệm. Đảng ủy các cấp, ngành phải xây dựng hệ thống quy chế về sự lãnh đạo của Đảng ở các cấp, ngành theo phương châm Đảng lãnh đạo chính quyền bằng chủ trương, đường lối, quan điểm và các nghị quyết để phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quản lý phát triển kinh tế, chính trị của từng địa phương, của tỉnh và toàn xã hội tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.

Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tạo bước chuyển biến căn bản về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi liền với đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và sử dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có giải pháp đủ mạnh để phòng, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Kết hợp chặt chẽ việc lãnh đạo và kiểm tra bộ máy chính quyền các cấp thông qua tổ chức đảng và cá nhân đảng viên đang hoạt động trong các cơ quan nhà nước.

Nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng về MTTQ và các đoàn thể từ khâu xây dựng dự thảo đến việc bàn bạc, thảo luận và quyết định ban hành nghị quyết đều phải được sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể. Những nghị quyết của Đảng chuyên về đoàn thể nào cần giao cho đoàn thể đó chủ trì xây dựng dưới sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp. Tăng cường lãnh đạo chính quyền thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, coi trọng lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết này. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở tôn trọng tính độc lập tương đối về tổ chức và nguyên tắc tự nguyện, tự chủ của các tổ chức này. Đồng thời, cần chú ý đến nội dung, mục đích, phương thức hoạt động, tính chất và đặc điểm của MTTQ và các đoàn thể để phát huy hết vai trò, năng lực, sở trường, đặc điểm riêng của MTTQ và từng đoàn thể.

Cơ chế Đảng lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể được xây dựng cần thể hiện rõ việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng với MTTQ và các đoàn thể trên 2 phương diện: Đảng và các đoàn thể đều là thành viên của MTTQ, nên với tư cách là thành viên của MTTQ, Đảng phải chịu sự chi phối và điều hành hoạt động của MTTQ và có quan hệ đúng mức với các đoàn thể là thành viên. Với tư cách là hạt nhân lãnh đạo MTTQ, Đảng phải thể hiện rõ vai trò định hướng chính trị cho mọi hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, không can thiệp sâu vào công việc của MTTQ và các đoàn thể, tránh Đảng làm thay MTTQ và các đoàn thể. Bên cạnh đó, Đảng cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức này đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để đảng bộ các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là chủ thể đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của mình đối với MTTQ và các đoàn thể. Phải làm cho Đảng thực sự là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc, chỉ có như thế Đảng mới thực sự là chủ thể thiết kế và thực thi các chủ trương, giải pháp đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của mình đối với MTTQ và các đoàn thể. Thường xuyên lãnh đạo kiện toàn đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng MTTQ và các đoàn thể. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể phụ thuộc rất lớn vào tổ chức bộ máy, cán bộ và chất lượng các tổ chức này. Bởi vậy, cần kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng của MTTQ và các đoàn thể. Để đạt được điều này cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từ đó kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng các tổ chức này là nòng cốt để thành lập các hội đa dạng, phong phú, để tập hợp tất cả quần chúng nhân dân.        

(còn nữa)

上一篇:台网美赴柬埔寨遭硬上9次 近况曝光竟「下海拍谜片」

下一篇:欧博电脑版:Nestcon signs MoU on solar PV collaboration

网友评论